ಉಳಿದಿದ್ದು

ಪ್ರೇಮದಮಲಿಳಿದ ಮೇಲೆ
ನನ್ನ
ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಸೆರಗಂಚು
ಬರಿ 
ಜರತಾರಿ ಮತ್ತು
ಮೆಲ್ಲುವ ಎಲೆಯಡಿಕೆ ಗಂಟು
ತುದಿಯಲ್ಲಿ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s