ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ತೋರಣ

ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ… ಪಂಜರದ ಹೊರಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿಡ್ನಿ ನಗರದ ನಟ್ಟ ನಡುವಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಏಂಜಲ್‌ಗಲ್ಲಿ; ಅಲ್ಲಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನೋಡಿದರೆ ತೂಗಿರುವ ಈ ನೂರಾರು ಖಾಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಪಂಜರಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.

Read More ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ತೋರಣ

Four Planets

Alignment of Jupiter, Venus, Mercury and Mars as seen in the northern skies of the southern Hemisphere. These are my attempts at capturing them this morning around 5.30 am. Drove up to the top of the 4 level car park at the Holsworthy Railway Station to take these pictures. The next similar alignment with five planets is in […]

Read More Four Planets

ಸ್ನೇಲ್ಪುರಾಣ

ಬಸವನ ಹುಳ ಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಲ್‌ ಪೇಸು ಎಂಜಲು ಮೈ ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಮಳೆ ಬಂತೋ ಹೊರಗೆ ಸುರಕೊಂಡು ಮೂಸಿ ಮೂಸಿ ಮುಂದಿನ ಮಳೆವರೆಗೂ ಬೇಕಾಗೋಷ್ಟು ಎಲೆನೂ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೇನೂ ಒಳಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಚಳೀಲಾಗಲಿ, ಬೇಸಿಗೆಲಾಗಲೀ

Read More ಸ್ನೇಲ್ಪುರಾಣ

ಸೆರಗ ಹಿಂದಿನ ಚಂದ್ರ

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಎದುರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿಗ್ಗಿ ಕುಗ್ಗುವ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ತಾಯ ನೆರಳಿನ ಸೆರಗ ಹಿಂದೆ ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ನಾಚಿಕೆ ೦೫:೪೩ಕ್ಕೆ ನೆರಳಾವರಿಸಲು ತೊಡಗಿ ಏಳು ನಿಮಿಷವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ೦೬:೦೭ಕ್ಕೆ ನೆರಳು ಮುತ್ತಿಕ್ಕ ತೊಡಗಿ ೩೧ನಿಮಿಷ ಕಳೆದಾಗ

Read More ಸೆರಗ ಹಿಂದಿನ ಚಂದ್ರ

ನಾಸ್ತಿಕರು ಯಾರು? ಹೇಗೆ?

ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಡಾ|| ರಿಚರ್ಡ್ ಡಾಕಿನ್ಸ್ ನಾಸ್ತಿಕರೂ ಹೌದು. ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದವರಿಗೆ, ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ನಾಸ್ತಿಕರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

Read More ನಾಸ್ತಿಕರು ಯಾರು? ಹೇಗೆ?