ನೀಲುಗಳು · ಪದ್ಯ

ಏನಕ್ಕಾಗಿ, ನುಂಗಿಕೊಂಡದ್ದು

ಏನಕ್ಕಾಗಿ ನಲ್ಲ- ಮುಂಜಾನೆ ಜಗಳವಾಡಿ ಹೋದ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ಕಾಯುವಾಗ ಸಂಜೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕತ್ತಲಿಳಿಯುತ್ತಾ ಕಿಟಕಿಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯ ಹನಿ ಆತುರಪಡದೆ ಸಾವಕಾಶ ಜಾರುತ್ತದೆ. ———————————— ನುಂಗಿಕೊಂಡದ್ದು ನಗುತ್ತೀನೋ ನಲ್ಲ- ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಬಿಸಿಲಂತಿದ್ದವನು ಇತ್ತಿತ್ತ ರಣಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಾಗಿ ಒಣಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ನಿನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಉದಾರವಾದಿಯಂತಾಡಿದಾಗ.

ನೀಲುಗಳು · ಪದ್ಯ

ನೀಳ್ಗತೆ

ಮೆಲ್ಲಗೆ ಜಾರುವ ರೈಲಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಹಣ್ಣು ಮುದುಕ ಮುದುಕಿ ಆಕೆಯ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಅಂಗೈಯೊಳಗೆ ಆತನ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಅಂಗೈ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾತುಕತೆ- ಮುದುಕಿ : “ಕೇಳಿಸ್ತ?”; ಮುದುಕ : “ಅಂ?” ಮುದುಕಿ : “ಕೇಳಿಸ್ತ?”; ಮುದುಕ : “ಅಂ?” ಮುದುಕಿ : “ಕೇಳಿಸ್ತ?”; ಮುದುಕ : “ಅಂ?” ಅಂಗೈಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸವರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು.