ಏನಕ್ಕಾಗಿ, ನುಂಗಿಕೊಂಡದ್ದು

ಏನಕ್ಕಾಗಿ ನಲ್ಲ- ಮುಂಜಾನೆ ಜಗಳವಾಡಿ ಹೋದ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ಕಾಯುವಾಗ ಸಂಜೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕತ್ತಲಿಳಿಯುತ್ತಾ ಕಿಟಕಿಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯ ಹನಿ ಆತುರಪಡದೆ ಸಾವಕಾಶ ಜಾರುತ್ತದೆ. ———————————— ನುಂಗಿಕೊಂಡದ್ದು ನಗುತ್ತೀನೋ ನಲ್ಲ- ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಬಿಸಿಲಂತಿದ್ದವನು ಇತ್ತಿತ್ತ ರಣಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಾಗಿ ಒಣಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ನಿನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಉದಾರವಾದಿಯಂತಾಡಿದಾಗ.

Read More ಏನಕ್ಕಾಗಿ, ನುಂಗಿಕೊಂಡದ್ದು

ಸೋಜಿಗ

ಸೋಜಿಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚರಿತ್ರೆ ದೇಶ ಕಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲಾ

Read More ಸೋಜಿಗ

ನೀಳ್ಗತೆ

ಮೆಲ್ಲಗೆ ಜಾರುವ ರೈಲಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಹಣ್ಣು ಮುದುಕ ಮುದುಕಿ ಆಕೆಯ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಅಂಗೈಯೊಳಗೆ ಆತನ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಅಂಗೈ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾತುಕತೆ- ಮುದುಕಿ : “ಕೇಳಿಸ್ತ?”; ಮುದುಕ : “ಅಂ?” ಮುದುಕಿ : “ಕೇಳಿಸ್ತ?”; ಮುದುಕ : “ಅಂ?” ಮುದುಕಿ : “ಕೇಳಿಸ್ತ?”; ಮುದುಕ : “ಅಂ?” ಅಂಗೈಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸವರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು.

Read More ನೀಳ್ಗತೆ