ಈಡ: ಹುಡುಗಿ ಕತೆ


ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ
ಈಡ ಕೈಗೂಸಾಗಿರುವಾಲೇ
ಮಣಿಗಂಟು ಮುರಕೊಂಡಿರಬೇಕು
ಬಾಯಾರಿ ನೀರಿಗೆಂದು
ಆ ಕೊಳಕ್ಕಿಳಿದು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು
Continue reading “ಈಡ: ಹುಡುಗಿ ಕತೆ”

ಮಿಡತೆ ಸಂತೆ ಕತೆ

locust_USFWSಬೈರಾಗಿಯಾಗಿ
ಅಂಡಲೆಯೋ ಮಿಡತೆ ಕಾಲನ್ನ
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಸವರಿಬಿಟ್ಟರಾಯ್ತು
ಅಮಲೇರ್ಸೋ ಸೆರಟೊನನ್ ತಲೇಲಿ ದ್ರವಸಿ
ಜಗ್ಗನೆ ಲೋಕದಾಸೆ ಹೊತ್ತಿ
ಹುಡಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಿಡತೆ
ಹಿಂಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಕೂಡಲೆ ಕೊಳ್ಳೆಬುದ್ಧಿ ವಿರಾಜಮಾನ.
Continue reading “ಮಿಡತೆ ಸಂತೆ ಕತೆ”

ಸ್ನೇಲ್ಪುರಾಣ

basavana_hulu_02

ಬಸವನ ಹುಳ
ಕ್ಕೆ
ಸ್ನೇಲ್‌ ಪೇಸು
ಎಂಜಲು ಮೈ

ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು
ಮಳೆ ಬಂತೋ ಹೊರಗೆ ಸುರಕೊಂಡು
ಮೂಸಿ ಮೂಸಿ
ಮುಂದಿನ ಮಳೆವರೆಗೂ ಬೇಕಾಗೋಷ್ಟು
ಎಲೆನೂ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೇನೂ
ಒಳಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ
ಚಳೀಲಾಗಲಿ, ಬೇಸಿಗೆಲಾಗಲೀ Continue reading “ಸ್ನೇಲ್ಪುರಾಣ”