ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ತೋರಣ

ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ… ಪಂಜರದ ಹೊರಗೂ ಇಲ್ಲ.

AngelCages_01

ಸಿಡ್ನಿ ನಗರದ ನಟ್ಟ ನಡುವಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಏಂಜಲ್‌ಗಲ್ಲಿ; ಅಲ್ಲಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನೋಡಿದರೆ ತೂಗಿರುವ ಈ ನೂರಾರು ಖಾಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಪಂಜರಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. Continue reading “ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ತೋರಣ”

Background images

I have been playing with Inkscape to create some backgound designs. Here are some if you like to use them. They are in png (portable network graphics) format.

They are in original SVG (Scalable Vector Graphics). I can’t upload them here, since they are not recognised as media file, I think. I can email them if you want.

You should use them in your image editing program to lay them repeatedly and create a pattern.

You can get variations by changing colour, filling colour, blurring or changing transparency.

suda_bg_1

suda_bg_3

suda_bg_2