ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು

Win_01

Win_02

Win_03

One thought on “ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು

  1. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಹಿಂದೆ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ನೆನಪು ಬಂದಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಗುಹೆಗೆ ಮೋರು ಬಾಗಿಲು,ಒಂದೊಂದು ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕರೂ ಮತ್ತೆ ಮೂರು..ಅಂದಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲಿನದ್ದು ಸಾರ್?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s